ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FELLOWROLL

Artikel 1 – Definities

De volgende definities zullen van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden:

– Koper: de (rechts)persoon aan wie FellowRoll als verkoper zaken verkoopt en levert tegen betaling door deze
(rechts)persoon van een vooraf overeengekomen bedrag;

– Leverancier: de (rechts)persoon die de aan de Koper te leveren zaken vervaardigt en verkoopt aan FellowRoll;
– Offerte: een schriftelijk aanbod van FellowRoll om een koopovereenkomst te sluiten met een Koper.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten die door FellowRoll met een Koper worden gesloten.
2.2 Van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden of algemene voorwaarden van Koper zijn alleen van toepassing als de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk door FellowRoll is bevestigd.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
2.4 In alle gevallen waarin de overeenkomst tussen FellowRoll en Koper eindigt blijven de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met FellowRoll komt uitsluitend tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van een Offerte van FellowRoll.
3.2 Aanvaarding vindt plaats door ondertekening en retourzending door Koper van een Offerte van FellowRoll. Alle Offertes van FellowRoll zijn 30 dagen geldig en zijn steeds geheel vrijblijvend. FellowRoll behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
3.3 Het enkele noemen of vermelden van prijzen of hoeveelheden of vergelijkbare gegevens, al dan niet schriftelijk en al dan niet opgenomen in catalogi, advertenties of op de internetsite van FellowRoll, houdt geen verplichting aan de zijde van FellowRoll in om een overeenkomst op bepaalde voorwaarden met Koper aan te gaan.
3.4 Vertegenwoordigers en/of handelsagenten en/of ondergeschikten die geen procuratie hebben kunnen FellowRoll niet binden noch zijn zij bevoegd gelden voor FellowRoll in ontvangst te nemen.
3.5 Mondelinge toezeggingen binden FellowRoll slechts indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door FellowRoll aan de Koper zijn bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
4.2 Service, transportkosten en dergelijke zijn niet in de door FellowRoll gehanteerde prijzen begrepen. Deze komen voor rekening van Koper.
4.3 Indien na het totstandkomen van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren zoals prijzen van leveranciers, lonen enzovoorts een verhoging ondergaan, ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden, is FellowRoll gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4.4 Koper heeft het recht om indien deze prijswijziging meer dan 10% bedraagt de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Koper enig recht op schadevergoeding ontstaat. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tot levering in termijnen, met betrekking tot de nog af te nemen hoeveelheden, indien FellowRoll gedurende de looptijd van de overeenkomst haar prijzen in zijn algemeenheid verhoogt. Indien de prijs in de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd kan Koper ongeacht de hoogte van de prijswijziging de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 – Wederverkoop/doorlevering

5.1 Het is Koper niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FellowRoll, van FellowRoll gekochte zaken tezamen met andere zaken aan te bieden tegen één gezamenlijke prijs, dan wel deze zaken aan te bieden of te verkopen tegen een prijs (exclusief omzetbelasting), die lager is dan de prijs (exclusief omzetbelasting) waartegen de zaken door FellowRoll aan Koper zijn verkocht.
5.2 Het is Koper uitsluitend toegestaan de door FellowRoll geleverde zaken door te verkopen of onder een andere titel te leveren op de voorwaarde dat:
a. de zaken in de originele, ongewijzigde, voor de consument bestemde verpakking worden doorgeleverd;
b. Koper met diens afnemer, voorzover deze handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bij wijze van kettingbeding overeenkomt dat de verplichtingen, voor Koper voortvloeiende uit deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook op de overeenkomst tussen Koper en die afnemer van toepassing zijn en bij mogelijke doorverkoop en –levering door die afnemer worden vermeld.

Artikel 6 – Levering

6.1 De levering van de zaken vindt plaats door bezitsverschaffing (“aflevering”) door FellowRoll aan het door Koper opgegeven adres. Transport en verzekering worden door FellowRoll verzorgd, de kosten hiervan worden doorberekend aan Koper. Lever door aflevering vanaf het adres van FellowRoll kan ook uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In dit laatste geval worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en gaat het risico voor de zaken over vanaf het moment dat de zaken door FellowRoll zijn klaargezet voor aflevering. Het vervoer van de zaken komt in dat geval volledig voor rekening en risico van Koper. Ingeval van levering aan het adres van Koper wordt aflevering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Na aflevering gaat het risico voor het behoud van de zaken volledig over op Koper.
6.2 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen, die ter keuze staan van FellowRoll. Koper moet op het afleveradres op het afgesproken tijdstip voor voldoende middelen zorgdragen om de zaken in ontvangst te nemen. Als Koper niet aan deze verplichting voldoet heeft FellowRoll het recht de goederen op te slaan voor rekening van Koper, onverminderd de aansprakelijkheid van Koper voor alle overige, door FellowRoll geleden schade.
6.3 FellowRoll is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, al dan niet door derden verricht, die na de totstandkoming van de overeenkomst noodzakelijk blijken te zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst aan Koper in rekening te brengen. FellowRoll doet zo spoedig mogelijk aan Koper schriftelijke opgave van de aard van deze werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.
6.4 FellowRoll is nimmer in verzuim door het enkel verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen, die indicatief zijn. Koper zal in dat geval gerechtigd zijn door middel van een schriftelijke ingebrekestelling te verlangen, dat levering alsnog binnen een redelijke, door FellowRoll en Koper gezamenlijk te bepalen termijn zal plaatsvinden. Deze termijn zal tenminste 30 dagen bedragen. Vindt levering vervolgens nog niet plaats dan heeft Koper het recht de overeenkomst uitsluitend voor het niet geleverde gedeelte te ontbinden, zonder dat er voor hem een recht op schadevergoeding ontstaat.
6.5 FellowRoll heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te (doen) leveren of pas na vooruitbetaling tot levering over te gaan.
6.6 Het is FellowRoll toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is FellowRoll bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.7 Levering vindt in alle gevallen plaats onder eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 7 – Afwijkingen en wijzigingen

7.1 FellowRoll is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe afwijkingen of wijzigingen betreffen die naar maatstaven van FellowRoll de kwaliteit van de zaken niet beïnvloeden of een verbetering van de zaak betekenen.
7.2 Afwijkingen van 10% van de bestelde hoeveelheid zaken zijn toegestaan.
7.3 Als om wat voor reden dan ook de overeenkomst voor een gedeelte niet wordt uitgevoerd blijft de overeenkomst voor het overige gedeelte in stand.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Tekortkomingen van FellowRoll in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld noch krachtig de wet, de overeenkomst met Koper of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (overmacht). Onder overmacht wordt mede bestaan overmacht van toeleveranciers van FellowRoll en de omstandigheden als onder 8.2 genoemd.
8.2 Tekortkomingen van FellowRoll in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onrust, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in de respectievelijke beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van de noodzakelijke materialen en half fabrikaat door derde, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere gelijksoortige omstandigheden worden aangemerkt als niet aan FellowRoll toe te rekenen.
8.3 In geval van zodanige wijziging van de omstandigheden dat (verdere) nakoming van de verplichtingen van FellowRoll redelijkerwijs niet van FellowRoll kan worden verlangd heeft FellowRoll het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat FellowRoll tot enige vergoeding van door Koper of een derde geleden schade gehouden zal zijn.
8.4 FellowRoll heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat FellowRoll haar verbintenis had moeten nakomen.

8.5 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door FellowRoll niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.6 Indien FellowRoll bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 blijven alle aan Koper geleverde zaken eigendom van FellowRoll tot alle bedragen die Koper uit welke overeenkomst ook of uit hoofde van schadevergoeding aan FellowRoll verschuldigd is volledig aan FellowRoll zijn voldaan.
9.2 Koper verplicht zich op het eerste verzoek van FellowRoll ten behoeve van FellowRoll een pandrecht te vestigen, als bedoel in artikel 3:239 BW, op de vorderingen op derden, waaronder verzekeraars, die voortvloeien uit de verkoop van de door FellowRoll aan Koper geleverde zaken.
9.3 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt is FellowRoll gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of een derde die de zaak voor Koper houdt weg te halen of weg te doen halen. Indien een derde te goede trouw de eigendom van de zaak mocht hebben verkregen doch deze derde de verschuldigde koopprijs nog niet heeft voldaan cedeert Koper tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting zijn vordering op deze derde aan FellowRoll welke overdracht door FellowRoll wordt aanvaard. Koper is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan het weghalen door FellowRoll van de goederen op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 per dag dat geen adequate medewerking wordt verleend.
9.4 Koper is tot aan de volledige betaling conform lid 1 van dit artikel niet gerechtigd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden in pand te geven of anderszins te bezwaren c.q. in eigendom over te dragen anders dan met schriftelijke toestemming van FellowRoll.
9.5 Koper verplicht zich op eerste verzoek van FellowRoll:
. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,   ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van FellowRoll;
. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die FellowRoll, ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Eventuele reparaties van de zaken zullen voor rekening en risico van Koper moeten geschieden door personen welke door FellowRoll zijn aangewezen.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van FellowRoll tegenover Koper is te allen tijde beperkt tot die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de tekortkoming in de nakoming van FellowRoll. FellowRoll is nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade van Koper, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van goodwill, verlies van orders, stilstand of vertraging in het productieproces, schade aan andere dan de geleverde goederen, letselschade en schade van derden.

10.2 De totale aansprakelijkheid van FellowRoll zal nooit het bedrag overtreffen wat door FellowRoll bij Koper in rekening is gebracht terzake van de door FellowRoll geleverde zaken waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

10.3 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een werknemer van FellowRoll.

10.4 Aansprakelijkheid ontstaat nooit voordat Koper FellowRoll schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en FellowRoll ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat FellowRoll in staat is adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FellowRoll meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen FellowRoll vervalt wanneer FellowRoll niet binnen 4 maanden na het ontstaan van de vordering in kennis en aansprakelijk is gesteld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt eveneens wanneer Koper niet binnen 6 maanden na de kennisgeving/aansprakelijkstelling een rechtsvordering tegen FellowRoll bij de daartoe bevoegde instantie aanhangig maakt.

10.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van derden die bij de levering van het gekochte door FellowRoll zijn betrokken.

10.7 Koper vrijwaart FellowRoll respectievelijk stelt FellowRoll schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van FellowRoll in de verhouding tot Koper in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Koper is verplicht tot volledige betaling van het door FellowRoll gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Koper heeft nimmer het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.
11.2 Bij niet tijdige betaling als voornoemd is Koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling door FellowRoll is vereist.
11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Koper, zonder dat enige nadere ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim. Koper is in dat geval een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3%. Koper is in dat geval tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 250,00.
11.4 Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enig bedrag.
11.5 Het is te allen tijde aan FellowRoll om te bepalen aan welke openstaande vordering op Koper hij enige betaling van Koper toerekent.
11.6 FellowRoll is altijd gerechtigd van Koper zekerheidsstelling voor de nakoming te verlangen.
11.7 FellowRoll heeft het recht haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Koper op te schorten totdat volledige betaling van al hetgeen Koper uit enige overeenkomst met FellowRoll verschuldigd is heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de geleverde zaken en eventuele modellen, tekeningen, ontwerpen en ander informatiemateriaal hiervan berusten bij FellowRoll respectievelijk haar leveranciers of andere derde rechthebbenden.
12.2 Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de website, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
12.3 Door FellowRoll aan Koper ter beschikking gestelde modellen, tekeningen en informatiemateriaal blijven eigendom van FellowRoll, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Tevens mogen deze modellen, tekeningen en informatiemateriaal niet aan derden worden getoond en/of ter beschikking gesteld en is Koper niet gerechtigd een kopie van deze modellen, tekeningen of informatiemateriaal vervaardigen en te behouden.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 FellowRoll is, in geval van een toerekenbare tekortkoming van Koper, dan wel indien voorzienbaar is dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting, gerechtigd de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist is. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring. Alle door FellowRoll geleden schade als gevolg van de opschorting of ontbinding is voor rekening van Koper.
13.2 De in lid 1 genoemde rechten heeft FellowRoll eveneens indien Koper in staat van faillissement verkeert, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft gevraagd of verkregen, beslag wordt gelegd op zijn goederen, of zijn bedrijf in liquidatie is getreden.
13.3 Indien zich een situatie voordoet als hiervoor genoemd in de leden 1 en 2 zijn alle op dat tijdstip nog openstaande vorderingen op Koper ineens en direct opeisbaar.
13.4 In het geval van een toerekenbare tekortkoming van Koper heeft FellowRoll recht op vergoeding van alle door haar geleden schade inclusief gevolgschade zoals gederfde winst en schade van derden.

Artikel 14 – Gebreken, klachttermijnen

14.1 Koper dient de door FellowRoll geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op gebreken. Worden zichtbare gebreken geconstateerd in de kwantiteit of kwaliteit van het geleverde dan dient Koper dit binnen 48 uur te melden aan FellowRoll.
14.2 Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan FellowRoll.
14.3 Handelt Koper niet op de wijze als in dit artikel bepaald dan verliest hij alle (garantie) aanspraken jegens FellowRoll en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
14.4 Ook indien Koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van FellowRoll worden geretourneerd en dienen alsdan franco te worden verzonden. Koper dient in redelijkheid alles te doen om FellowRoll in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de door Koper gestelde gebreken.
14.5 Indien FellowRoll een gebrek heeft geconstateerd voor het bestaan waarvan zij aansprakelijk is kan zij dit wegnemen door naar eigen keuze de zaak of zaken te repareren of te vervangen.

Artikel 15 – Garantie

15.1 Ten aanzien van door FellowRoll geleverde zaken wordt een garantie van 2 jaar op fabricagefouten gegeven. Gedurende deze termijn zal FellowRoll, onder de voorwaarden als in dit artikel en artikel 14 van deze voorwaarden genoemd de goederen welke niet beantwoorden aan de overeenkomst wegens fabricagefouten vervangen.
15.2 Ten aanzien van vervangende onderdelen geldt eveneens het eigendomsvoorbehoud als omschreven in artikel 9 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
15.3 FellowRoll is nimmer tot enige garantie gehouden indien en zolang Koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met FellowRoll heeft voldaan.
15.4 De garantie heeft uitsluitend betrekking op fabricagefouten en nimmer op gebreken van geringe aard, gebreken ten gevolge van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig gebruik, overbelasting, of andere gebreken welke buiten de schuld van FellowRoll vallen.
15.5 De garantie vervalt wanneer aan de geleverde zaken reparaties zijn verricht of wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan FellowRoll.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Bevoegde rechter

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen uitsluitend worden berecht door de ter zake bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht, Nederland, zulks onverminderd het recht van FellowRoll om enig geschil te doen beslechten door een andere terzake bevoegde instantie.

FELLOWROLL® Mobility Products                               
Zuidergracht 41-43
3763 LS Soest NL
Tel: +31 (0)35 609 06 10
E-Mail: sales@fellowroll.com

FELLOWROLL is een handelsnaam van FELLOWCARE

01-07-2020